Huur- en boekingsvoorwaarden

Artikel 1:

De huurder wordt geacht de snorfiets in goede staat te hebben ontvangen. Snorfietsindepeel (later te noemen SNP) wordt geacht de Snorfiets in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. De borg dient contant of per pin te worden voldaan. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, mits de Snorfiets in eenzelfde staat als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borg bedraagt € 50,00 per Snorfiets met een maximum van € 250,00 per reservering. SNP is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele betaalde waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van SNP op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 2:

Het rijden van een Snorfiets is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar. Daarnaast dient de bestuurder in bezit te zijn van een bromfietscertificaat of geldig rijbewijs.

Artikel 3:

U krijgt de Snorfiets met een volle tank mee. De brandstofkosten zijn bij de prijs inbegrepen. Het afvullen van de tanks door de huurder is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan.

Artikel 4:

Het huren van een Snorfiets geschiedt op eigen risico. De Snorfiets is WA verzekerd. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Snorfiets toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Snorfiets contant of per pin aan SNP voldoen.

Artikel 5:

De Snorfiets mag niet door derden worden bestuurd. Mocht dit wel gebeuren en veroorzaakt deze een ongeval dan is de huurder aansprakelijk voor de schade.

Artikel 6:

SNP is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde Snorfiets naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 7:

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde Snorfiets verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 8:

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Snorfiets aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9:

Om schade door derden te voorkomen en diefstal tegen te gaan, dient u bij parkeren de Snorfiets altijd binnen uw gezichtsveld houden. Verkeersovertredingen zijn altijd voor rekening van de huurder. Bekeuringen tijdens de huurperiode kunnen nadien worden verhaald op de bestuurder van het voertuig.

Artikel 10:

Het rijden van wedstrijden is verboden, bovendien mag er alleen op verharde wegen worden gereden of het moet door SNP anders zijn aangegeven. Tevens dient u ook de zogeheten Snorfiets-routes te volgen. Daarnaast is het streng verboden om:

1. Alcoholhoudende drank tijdens de verhuurperiode te nuttigen

2. De trottoirbanden op en af te rijden

3. Met de Snorfiets tijdens het rijden tegen elkaar te botsen

4. Met meer dan 1 persoon op een Snorfiets plaats te nemen.

Artikel 11:

Het huren van de Snorfiets geschiedt op eigen risico. SNP is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12:

SNP is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil.

Artikel 13:

Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schades:

·       Schade aan voorband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 50,00

·       Schade aan achterband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 50,00

·       Deuk: € 50,00

** Voor aanvang van de Snorfietstocht bent u verplicht het huurcontract te ondertekenen voor akkoord.

Boekingsvoorwaarden

Betaling particulier

 • Zowel de borg als de activiteitenkosten dienen uiterlijk bij aanvang van de activiteit te worden voldaan. Dit kan contant, per pin of deels contant/deels pin.
 • Indien de borg wordt gepind, kunt u deze contant terug krijgen of wij storten deze direct na afloop terug op een door u aangegeven rekeningnummer.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. Het eten en de niet-alcoholische dranken vallen onder het lage BTW tarief van 9%. Alcoholische dranken en activiteiten vallen onder het hoge BTW tarief van 21%

  Betaling zakelijk

 • Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum:
 • Ons IBAN-nummer is: NL88RABO0128963948  
 • De BIC-code is: RABONL2U
 • Voor bedrijven bieden wij de mogelijkheid om het volledige uitje op factuur te laten plaatsvinden.
 • Indien de factuurgegevens bekend zijn, kan de borg vervallen

Wijzigingen in de boeking door de opdrachtgever:

 • Bij annulering binnen 7 dagen voor de activiteit is de huurder verplicht tot het betalen van 100% van het huurbedrag.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor de activiteit is de huurder verplicht tot het betalen van 50% van het huurbedrag.
 • Wijzigingen van het aantal deelnemers (tot 10%) kunnen tot 7 dagen voor de activiteit schriftelijk/via email worden doorgegeven.

Wijzigingen in de boeking door De Heere van Meijel

 • Indien er door overmacht (zware technische problemen) één of enkele voertuigen niet kunnen rijden, verplicht De Heere van Meijel zich tot het bieden van een alternatief programma binnen het huidige budget van de opdrachtgever/huurder.
 • Kan de opdrachtgever/huurder zich niet vinden in het alternatief is het hem voorbehouden de volledige boeking te annuleren.