Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden www.snorfietsindepeel.nl

Dorpsstraat 19
5768 CD Meijel
Tel. 0774661031

Artikel 1:
De huurder wordt geacht de Snorfiets in goede staat te hebben ontvangen. Snorfietsindepeel (later te noemen SIP) wordt geacht de Snorfiets in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. De borg dient contant of per pin te worden voldaan. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, mits de Snorfiets in eenzelfde staat als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De borg bedraagt € 50,00 per Snorfiets met een maximum van € 250,00 per reservering. SIP is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele betaalde waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van SIP op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 2:
Het rijden van een Snorfiets is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar die in het bezit zijn van een geldig bromfietscertificaat of rijbewijs B.

Artikel 3:
U krijgt de Snorfiets met een volle benzinetank mee. De benzinekosten zijn bij de prijs inbegrepen. Het tanken van de benzinetank door de huurder is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan.

Artikel 4:
Het huren van een Snorfiets geschiedt op eigen risico. De Snorfiets is WA verzekerd. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Snorfiets toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Snorfiets contant of per pin aan SIP voldoen.

Artikel 5:
De Snorfiets mag niet door derden worden bestuurd. Mocht dit wel gebeuren en veroorzaakt deze een ongeval dan is de huurder aansprakelijk voor de schade.

Artikel 6:
SIP is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde Snorfiets naar vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 7:
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde Snorfiets verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 8:
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Snorfiets aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9:
Om schade door derden te voorkomen en diefstal tegen te gaan, dient u bij parkeren de Snorfiets altijd binnen uw gezichtsveld houden. Verkeersovertredingen zijn altijd voor rekening van de huurder. Bekeuringen tijdens de huurperiode kunnen nadien worden verhaald op de bestuurder van het voertuig.

Artikel 10:
Het rijden van wedstrijden is verboden, bovendien mag er alleen op verharde wegen worden gereden of het moet door SIPanders zijn aangegeven. Tevens dient u ook de zogeheten Snorfiets-routes te volgen. Daarnaast is het streng verboden om:
1. Alcoholhoudende drank tijdens de verhuurperiode te nuttigen
2. Met de Snorfietstijdens het rijden tegen elkaar te botsen
3. Met meer dan 1 persoon op een Fatmax plaats te nemen.

Artikel 11:
Het huren van de Snorfiets geschiedt op eigen risico. SIP is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12:
SIP is onder geen beding aansprakelijk voor schade aan de kleding van de huurder door regen, modder of ander vuil.

Artikel 13:
Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schades:

• Schade aan voorband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,00
• Schade aan achterband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,00
• Deuk: € 50,00
• Spatbord: € 50,00
• Standaard: € 35,00

** Voor aanvang van de Snorfiets tocht bent u verplicht het huurcontract te ondertekenen voor akkoord.